Důkazy justiční korupce, kartelu a vědomých zločinů v rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu ke dni 1.5.2016.
Právně přípustné ústavní stížnosti (zde souhrnně k dispozici i s aktivními řízeními a texty stížností) členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) –viz usnesení č.j.  II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 - jsou vždy odmítány meritorně projednat jako údajně zjevně nedůvodné, přestože je vysoce kvalifikovaně a s důkazy a judikaturou napadáno vědomě mylné rozhodnutí NS č.j. 8 Tdo 1231/2011, na které Ústavní soud neustále odkazuje, uvádějící však vědomě nepravdivě, že 

1) Konopí je údajně prekurzor, že 

2) Nařízení ES o prekurzorech bylo údajně transponováno do zákona o návykových látkách, a že 

3) Zákon o návykových látkách (ZoNL) údajně není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku 


Důkazy vědomé nepravdy a kartelu doloženy v jednom rozhodnutí


Rozhodnutí MZ ČR ze dne 14. 3. 2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA  explicitně bod po bodu vyvrátilo výše uvedenou vědomou a letitou nepravdu justičního kartelu, že konopí je údajně prekurzor, že nařízení bylo údajně transponováno do ZoNL, který není údajně technickým předpisem, rozhodnutí MZ ČR najdete ZDE.  V širších souvislostech pak lze naopak extrémní cynismus a korupci a porušování zákonů doložit také v jednání MZ ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) od vstupu do EU, kdy se Česká republika stala nejvýznamnějším exportérem marihuany a pervitinu v Evropě organizovaného dle poškozených přímo zástupci veřejné moci, což najdete v řadě rozhodnutí MZ ČR od roku 2008 a povědomí ministrů zdravotnictví o spáchaných zločinech a doloženém utrpení nevinných občanů, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ 

 Prekurzor

·         Že konopí není prekurzor dokládali justici opakovaně vědci a soudní znalci, viz např. přímo soudně znalecký ústav dne 10.8. 2015 Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, který je zapsan v seznamu znaleckých pracovišť (profesor RNDr. Zdeněk Dvořák, Dr.Sc. se souhlasem děkana PřF UP prof. RNDr. Ivo Fréborta, CSc., Ph.D. v posudku č. 1/1-2015), což najdete ZDE Další vyjádření znalců včetně předního světového experta Lumíra Hanuše z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě najdete v češtině na  http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/ (znalec Hanuš stručně, věcně a s důkazy a rešeršemi odborné literatury a výzkumů objasňuje řadu otázek s významem pro judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU jako je hrubé porušení Evropské úmluvy o lidských právech v článcích 2 a 3, jako je právo na život a zákaz mučení, kdy je v celé Evropě naprostá nevyváženost (disproporcionalita) regulace ve formě restrikce a prohibice výzkumu a terapie plodící zločin a kartelové dohody, nikoliv prospěch společnostem a ochranu veřejného zdraví, to zejména porušením čl. 34 smlouvy o fungování EU. 

  • Že konopí není prekurzor přitom rovněž vylučuje judikatura Nejvyššího soudu č.j. 3 Tdo 687/2006 ve věci zásadního rozlišení pěstování konopí a výroby konopných drog dle práva OSN již od roku 1965, resp. 1961, což bylo potvrzeno nálezem Ústavního soudu č.j. II. ÚS 254/08 a v roce 2008 znovu judikatura Nejvyššího soudu ve věci netrestnosti cannabisterapie č.j. 3 Tdo 52/2008 (viz Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) Doložme, že z právních vět odkazovaných rozhodnutí: " ... protože konopí je samo o sobě omamnou a psychotropní látkou, není jeho pěstování výrobou drog…" explicitně vyplývá přírodovědný fakt, že konopí není pomocnou látkou k výrobě nějaké (jaké?) drogy a tedy prekurzor, ale je samo o sobě medicínsky užitečnou bylinou, a to mnohdy s minimem nákladů na zpracování na cílené léčivo do mastí, tinktur, spray, tobolek, čípků, kapek apod. Stejně tak nebylo nikdy nikým doloženo, že neomamné konopí není léčivé, naopak. Viz studie léčby epilepsie, schizofrenie, rakoviny, autismu, těžké nespavosti nebo diabetes.Nařízení ES o prekurzorech bylo transponováno do ZoNL

 Tuto větu opakovaně vědomě mylně uvedli soudci Nejvyššího a Ústavní soudu s titulem profesor (prvně např. profesor Holländer a jeho vědomě mylně konající asistenti), přestože by za podobný nesmysl, že nařízení lze transponovat do zákona, vyletěl student právnické fakulty od zkoušky. Viz rozhodnutí MZ ČR ze dne 14. 3. 2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, které tuto vědomou nepravdu  explicitně vyvrací, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ 

ZoNL není technický předpis k výrobě konopí jako léku

Zopakujme, že jde o letité mylné výroky Nejvyššího soudu v letech 2011 – 2016 č.j. NS č.j. 8 Tdo 1231/2011 - 11 Tdo 181/2015 potvrzené rovněž všemi usneseními Ústavního soudu. Kumulovaná reinterpretace výroků ústavního a nejvyššího soudu k předmětným aktualizovaným novelám neoznámeným Evropské komisi je následující: Zákon o návykových látkách a zákon o léčivech není údajně technickým předpisem k výrobě konopí jako léku ve smyslu Směrnice 98/34 ES, a tedy Česká republika údajně nemusí Evropské komisi hlásit změny ustanovení týkajících se pěstování, zpracování a distribuce konopí jako léku s obsahem + - 0, 3 % THC, popř. + -  0,2 % THC novelizované v předmětných ustanoveních ZoNL, konkrétně v ustanoveních §§ 5,odst, 5, 8, 15, písm e), 24 odst. 1 a 24a) a 24b) a 29 neoznámenými zákony č. 362/2004 Sb., č.  141/2009 Sb. a č. 50/2013 Sb., zejména pak ve spojení s notifikovanými konopnými vyhláškami č. 221/2013 Sb. a 236/2015 Sb.

  • Že je nejen zákon o návykových látkách  technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES bylo justici opakovaně doloženo veřejnou databází TRIS dokládající notifikace jiných členských zemí EU, viz http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/cs/search/  • Kardinálním důkazem vědomého porušení zákona od roku 2010 českou justicí a od roku 2012 také Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva je provedená notifikace změn § 5 odst. 5 ZoNL  a § 8 ustanovení zákona o návykových látkách (ZoNL), kterými se stěžovatelé účastni na výzkumu Konopí je lék od roku 2004 marně a v rozporu s unijní a českou judikaturou a zákony neúspěšně bránili. Poškození stěžovatelé byli obžalování a jejich majetky zkonfiskovány za údajnou nedovolenou výrobu konopných drog. Předmětná ustanovení se týkají výroby konopných drog. Pokud jde o pěstování konopí, nikoliv jeho výrobu, novelizace předmětných ustanovení ZoNL od vstupu do EU nebyla nikdy oznámena Evropské komisi v rozporu s judikaturou Soudního dvora a právem EU. Stejně tak nebyla oznámena změna výroby konopných drog na léčiva formou izolace pryskyřic z cannabis herba nebo flos dle § 15 písm e) v platném znění. Změna nastala neoznámenou novelizací zákonem č. 50/2013 Sb., konopí do lékáren. Současně bylo České republice opakovaně doloženo hrubé porušení čl. 34 Smlouvy o fungování EU kartelovými dohodami a snahou důsledky podvodu neoznámeného předpisu č. 50/2013 Sb. (konopí do lékáren) vyprat přes veřejné zdravotní pojištění bez jakýchkoliv základních srovnávacích studií konopných drog poskytovaných k léčbě a existenci stonásobných rozdílů koncentrací a poměrů klíčových látek v konopí a vědomí stovek či spíše tisíců druhů rostlin konopí, z nichž mnohé jsou stabilizované odrůdy!!!!! Tedy zcela odlišného farmakologického působení na jednotlivá onemocnění a současné zcela nedostupné ceny v lékárně i více než 50 tisíc Kč/měsíčně za terapii konopím dle limitu platné vyhlášky, což je dvojnásobek průměrné mzdy zdravého člověka!!! Druhou alternativou je dle České republiky údajně vězení a konfiskace majetků, což odporuje judikatuře, právu OSN, Evropy i EU. Reálná cena kvalitní a bez škodlivin napadené herby (cannabis herba)  nebo květu (cannabis flos) je cca 50 - 100 x nižší. Současně bylo opakovaně doloženo, že právě dle § 5 odst. 5 ZoNL bylo v letech 2004 - 2014 v České republice povoleno pokusnické zacházení s konopím a distribuce produktů z této výroby bez jakékoliv licence. Když byla licence na výrobu konopných drog k pokusnické výrobě a distribuci konopných drog na MZ ČR opakovaně žádána vydat, nebyla nikdy vydána, ani přes doložení tragédií a škod takovéhoto postupu ministrům zdravotnictví, viz řada rozhodnutí od roku 2008 na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/  Klíčová odmítavá rozhodnutí po zavedení britského konopného léku Sativex do lékáren v dubnu 2011 za cenu cca 24 tisíc Kč měsíčně jsou např. rozhodnutí MZ ČR dne 14.9.2011 pod. č.j. 46934/2011/PRO a dále dne 26.6.2012 pod č.j. MZDR 15521/2012-4/PRO, viz odkaz. V daném období druhého odmítnutého rozhodnutí ministerstvem zdravotnictví byla současně provedena první změna technického předpisu § 5 odst. 5 ZoNL stran změny obsahu THC v tomto konopí k pokusnické výrobě bez licence na limit obsahu pouze do 0,3% THC v konopí. Tato změna limitu THC v produktech pokusnické výroby konopných drog nastala právě neoznámenou novelizací zákonem č. 50/2013 Sb., konopí do lékáren s platností od 1.4.2013. Zákon konopí do lékáren namísto povolení cílených terapeutických metod a produktů konopných drog z herby konopí (cannabis herba), zákonodárci zcela nemístně, neodborně a proti zájmům občanů a odborným zásadám a pravidlům, škodám na rozpočtech a bezpečnostním rizikům spojeným s neproškolenými lékaři a lékárníky ustanovil jako legální pouze inhalaci vysoce omamného samičího květu konopí z Holandska (cannabis flos). Takto je Čechie právem hodnocena jako země zkorumpovaných a cynických buranů, přitom právě v Československu v padesátých letech 20 století výzkum konopí jako léku na Univerzitě Palackého v Olomouci započal. Konkrétně byla notifikace §§ 5 odst. 5 a § 8 ZoNL Českou republikou provedena u novelizace §§ 5, ods. 5 a 8 zákonem č. 273/2013 Sb., což je doložitelné ve veřejné databázi TRIS pod č.j.  2012/329/CZ. Komentovat monopolizaci 4 holandských genetik konopí vyhláškou č. 221/2013 Sb. oznámenou Evropské komisi s žádostí o naléhavé projednání je házením hrachu na zeď, neboť jde o další důkaz korupce a kartelových dohod, zvláště pak za situace, když od notifikace k vlastní dostupnosti holandského konopí v lékárnách uplynulo téměř dvacet měsíců a ČR Evropské komisi v protokolu uváděla, že prodlením dojde k ohrožení zdraví občanů, pokud nebude vyhláška přijata v naléhavém řízení, viz notifikace č.  2013/0288/CZ Ani novelizace konopné vyhlášky č. 221/2013 sb. řádně notifikovanou vyhláškou č. 236/2015 Sb. s neodborně a bez důkazu nastavenými parametry obsahů účinných látek v konopí nezmění nic na tom, že poškození stěžovatelé žádali již v roce 2012 uznat více než 18 genetik konopí k léčbě a nebylo jim toto s ohledem na vysokou míru korupce a kartelových dohod povoleno!!!  • Že je ZoNL technickým předpisem k výrobě konopí jako léku justici doložilo také analytické rozhodnutí poradního orgánu Parlamentu ČR  (Parlamentní institut č. 0590P z 8.3.2012) k zákonu č. 50/2013 Sb, konopí do lékáren, které odpovědní zástupci ČR při přijímání zákona i přes opakované upozornění poškozenými stěžovateli zcela ignorovali, dále opakovaná rozhodnutí odpovědného Úřadu pro normalizaci a zkušebnictví ze dne 12.9.2014  č.j. 08780/5000/2014 a ze dne 2.3. 2015 č.j. 02296/1200/2015-002  a 02583/1001/2015-002, potvrzující, že ZoNL je technickým předpisem a měl být oznámen EK dle práva EU, nebo rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 64818/2014/TIS ze dne 9.1.2015 a MZDR 40243/2013 ze dne 7.11.2013, viz  http://cannabis-dukazy.blogspot.com  Viz též rozhodnutí MZ ČR ze dne 14. 3. 2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, které tuto vědomou nepravdu  explicitně souhrnně vyvrací, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ 


Jak lze doložit níže na důkazech, na toto mylné, vědomě mylné rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011 Ústavní soud vždy pouze a jen odkazoval a své odmítavé rozhodnutí věc neprojednat s argumentací, že jde o zjevně nedůvodnou stížnost, jsou důkazem bezbřehého cynismu justice k právnímu státu. 


 Porušení základních práv a svobod v letech 2012 – 2016  

Usnesení č.j.  II. ÚS 664/12 Ústavní soud rozhodl dne 13.4. 2012 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma, soudce zpravodaje Pavla Holländera a Dagmar Lastovecké následovněnajdete ZDE
  • První ústavní stížnost (první konfiskace 18. 9. 2009) podaná dne 20. 2. 2012 č. j. II. ÚS 664/12 - najdete ZDE


Usnesení č.j.  IV. ÚS 4859/12 Ústavní soud České republiky rozhodl  dne 29.5.2013 v senátu složeném z předsedkyně Michaely Židlické a soudce zpravodaje Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného následovně - najdete ZDE   
  • Druhá ústavní stížnost (druhá konfiskace 2. 9. 2010) podaná dne  24. 12. 2012 č. j. IV.ÚS 4859/12 - najdete ZDE
Usnesení č.j.   II. ÚS 1311/13 Ústavní soud rozhodl ze dne 30.5.2013 v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudce zpravodaje  Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké následovně - najdete ZDE 
  •  Třetí ústavní stížnost (třetí konfiskace dne 29.8 2011) podaná dne  24. 4. 2013 č. j. II.ÚS 1311/13 najdete ZDE Usnesení č.j.  II. ÚS 289/14 Ústavní soud rozhodl dne 19. 2. 2014 v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Radovana Suchánka a Jiřího Zemánka následovně -  najdete ZDE
  • Čtvrtá ústavní stížnost (čtvrtá konfiskace dne 30.8. 2012) ze dne 22. 1. 2014 č.j.  II. ÚS 289/14 s desítkami aktivních odkazů jako důkazních listin najdete ZDEUsnesení č.j.  I. ÚS 2431/15  Ústavní soud rozhodl dne 10. 12. 2015  v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce zpravodaje Davida Uhlíře následovně - najdete ZDE

  • Pátá ústavní stížnost č. j. I. ÚS 2431/15 podaná ke dni 7 výročí registrace odborné společnosti Konopí je lék,o.s. u ČR za Miloslava Tetoura dne 7. 8. 2008, najdete i v angličtině v podání ze dne i s dodatky ZDE Podání bylo odmítnuto dne 10. 12. 2015 opět bez odůvodnění jako obvykle pro údajnou zjevnou nedůvodnost s vysoce kvalifikovaně zpracovaným podáním plným důkazů. Důkazy justiční korupce a zvůle najdete v  češtině i s dodatky ZDE 


Usnesení č. j. II. ÚS 3196/15 Ústavní soud rozhodl  dne 14.4. 2016 v senátě složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) následovně - najdete ZDE
  • Šestá klíčová obsáhlá ústavní stížnost č.j. II. ÚS 3196/2015 ze dne 28. 10. 2015 (podruhé projednávaná druhá odmítnutá ústavní stížnost č.j. IV.ÚS 4859/12) rovněž odmítnutá projednat  žádající nově projednat stížnost v naléhavém ústním (veřejném) řízení a s opětovným návrhem zrušení zákonů a vyhlášek - najdete ZDE
  


Kromě toho byla rovněž jako zjevně nedůvodná označena zcela první ústavní stížnost vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka již v roce 2007 na porušení volebního práva, kdy exaktně s politology doložil až 4 násobné zvýhodnění velkých stran při rozdělení města Olomouc na obvody.  Usnesení o zjevné nedůvodnosti č. j.  I.ÚS 214/07  najdete ZDE 

Ústavní stížnost dle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy je subsidiárním prostředkem k ochraně subjektivních základních práv a svobod individuálního stěžovatele. Z ustanovení § 72 odst. 1, 3, 4 a § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že ústavní stížnost je možno využít teprve po vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon stěžovateli k ochraně toho kterého práva poskytuje. Přímo v ustanovení § 75 odst. 1 cit. zákona je vyjádřen formální obsah principu subsidiarity jako jednoho z atributů ústavní stížnosti, tedy že ústavní stížnost je nepřípustná, nevyčerpal-li stěžovatel všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu); to platí i pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu). Na druhé straně lze z principu subsidiarity vyvodit i jeho materiální obsah, který spočívá v samotné působnosti Ústavního soudu jako orgánu ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy), kde ochrana nastupuje jako prostředek ultima ratio, tj. toliko tam, kde ostatní prostředky právní ochrany poskytované právním řádem byly vyčerpány nebo zcela selhávají jako nezpůsobilé či nedostatečné.