Návrh - žádost o vydání opatření – rozhodnutí k zastavení – zabránění konfiskace výzkumnické farmy konopí 798 55 Ospělov 6 ze strany zločinců na OS Prostějov v pěstitebním roce 2016 a vydání opatření k zastavení konfiskací farem všech členů výzkumu a členů Konopné církve na území České republiky

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, korespondenční adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

 
Policie ČR v Prostějově             OSZ v Prostějově                      OS v Prostějově  

 
Nejvyšší soud                         Ústavní soud                          Nejvyšší SZ
Burešova 20                            Joštova 8                                 Jezuitská 4
657 37 Brno                            602 00 Brno                            660 55 Brno

Věc: návrh - žádost o vydání opatření – rozhodnutí k zastavení – zabránění konfiskace výzkumnické farmy konopí 798 55 Ospělov 6 ze strany zločinců na OS Prostějov v pěstitebním roce 2016 a vydání opatření k zastavení konfiskací farem všech členů výzkumu a členů Konopné církve na území České republiky (viz pouze vedoucí výzkumu a majitel ospělovské farmy č. j. u NS: 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 a č.j. u ÚS: č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16)

Zdůvodnění:
1)    V Ospělově je na ploše do 100m2 (viz § 29 ZoNL) vysazeno cca 120 kusů 3 fenotypů Cannabis odrůdy Charlotta prošlé náročným výzkumem, kdy se za nepopiratelné důkazy o terapeutickém efektu této odrůdy konopí postavil nejeden přední americký lékař a veřejně se omluvil za bludy, které šířili o konopí a nepřáli si jeho dostupnost nemocným a občanům obecně. Odrůda Charlotta má extrémní obsah neomamného kanabinoidu CBD (až 20%) a její hodnota je vysoká právě v souvislosti s doloženými důkazy v cannabisterapii.  
2)    Půda, hnojiva a rostliny pro výsadbu Charlotty jsou připraveny členy European Cannabis Church a členy Konopné církve a členy nevládních organizací, které jsou zřizovateli Edukativní konopní kliniky a mají sídlo od 14. 5. 2016 na adrese Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, viz http://www.europe-cannabis.eu/ a http://konopna-cirkev.blogspot.com/ a http://openroyalacademy.blogspot.com/
3)    Cena měsíční terapie konopím (pouze omamný květ – tzv. marihuana) v české lékárně dle horního limitu vyhlášky 236/2015 Sb. je přes 50 tisíc Kč. Toto konopí neprošlo žádným výzkumem, nemá příbalové letáky, není zpracováno na cílené metody aplikace, české konopí nemá dokonce ani doloženu kvalitu dle vyhlášky a musí do pece. Zda umí doložit kvalitu holandské konopí nám právě zodpovídá dle 106/1999 Sb. SUKL. Průměrný invalidní důchod je cca 10 tisíc Kč. Dle výše č.j. označených zločinců na NS a US je jedinou alternativou svéprávného, znalého a odpovědného  občana pěstujícího a zpracovávajícího konopí konfiskace jeho majetků, poškození a ublížení na zdraví a trestní řízení.
4)    Státní zástupci a soudci včetně předsedů NS a ÚS ve výše uvedených rozhodnutích ignorovali a nijak neodůvodnili oprávněnost doložených spáchaných zločinů soudci a státními zástupci OS a OSZ Prostějov a jakkoliv se k nim v rozhodnutích nevyjádřili, ač věděli, že konfiskacemi ospělovského konopí v letech 2009 -2015 došlo ke škodám na zdraví tisíců občanů včetně těžkých poškození zdraví s následkem smrti, což potvrdil včetně neřešené ztráty 90 % zkonfiskovaného majetku již 11. 5. 2011 soudní znalec a řada lékařů a dalších účastníků výzkumu tyto zločiny veřejné moci dle § 149 a 401 TZ dokládala písemně a vše bylo součástí důkazních materiálů a spisů v dovolání NS a stížnostech ÚS výše uvedených. Dodejme, že ospělovská konfiskace - přes 15 marných žádostí o policejní ochranu od roku 2009 a desítky žádosti (nejen) OS a OSZ Prostějov zastavit tyto zločiny – dne 3. 9. 2014 a 3. 9. 2015 není dodnes řešena soudem, přestože ze strany poškozených nedošlo k žádným průtahům.
5)    Aby výše č.j. označení soudci NS a ÚS (+ MSp a NSZ) zamaskovali kriminální jednání soudců a státních zástupců OS a OSZ Prostějov zneužívajících policii k osobnímu prospěchu a šíření demagogických bludů, vymysleli si, že do 100m2 pěstitební plochy musí být licence, což není ani na ploše nad 100m2 (pouze oznámení Celní správě), vymysleli si bez řádného odůvodnění, že unijní a česká judikatura netrestnosti výzkumu cannabisterapie nelze na vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) aplikovat i přes doložené reference vysoké a ojedinělé odbornosti, vůbec se nevyjádřili k netrestnosti dle §§ 28 a 31, odst. 1 TZ, vědomě lhali, že policie určuje obsah THC v konopí v souladu se zákonem, přestože bylo doloženo rozhodnutím policie, že policie konopí ani nezvážila a rozdíly dle vzorku k měření mohou být až 100 násobné a policie měří obsah THC v každém kraji jinak, aby nepředali věc Soudnímu dvoru lhali, že konopí je prekurzor a ZoNL a ZoL není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34, nevyjádřili se vůbec k šikaně a svévoli pokut ze strany zločinců na OS a OSZ Prostějov, dělali, že neumí česky, když jim znalci dokládali porušení § 107 TŘ v posudcích, kdy se věnovali právním otázkám a hodnocení důkazů zkorumpovaných orgánů veřejné moci namísto zjišťování příčetnosti vedoucího výzkumu s garancemi rektorů univerzit, našli (?) si podvodně jednající soudkyni na OS Praha 3, která pak k veřejné dehonestaci – po změně legislativy o naši argumentaci – vedoucího výzkumu navrhla omezit na způsobilosti a následně zavřít do ústavu dle podvodníků s titulem soudní znalec.
6)    Aplikovat na výše uvedené zrůdy v talárech v souladu s čl. 23 LZPS adekvátní občanský odpor např. ve formě zmrzačení těchto státem placených zločinců se sice přímo nabízí, dosud však takové řešení nebylo nikdy použito ze strany jakéhokoliv člena výzkumu, což neznamená, že judikaturu k výkladu čl. 23 LZPS nemůžeme jednoznačně určit právě letos jak na předsedovi a předsedkyni OS a OSZ Prostějov, tak na reprezentantech NSZ, ÚS a NS.
7)    Abychom nemuseli nalézat výklad judikatury čl. 23 LZPS a mohli dělat smysluplnější a prospěšnější věci a především aplikovat výsledky výzkumu u těch nejzkoušenějších, věříme, že letos zajistíte ochranu nejen ospělovské farmy a právní řešení naleznete
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady  
8)       PS. Děkuji osobně za vaše byť pozdní pochopení. V Brně budu na startu druhé etapy Tour de Franz dne 21. 7. 2016, srdečně zvu každého podpořit dobrou věc – viz http://www.tourdefranz.cz/ K osobnímu jednání jsem přístupný po návratu od papeže cca 15. 8. 2016. Pokud chcete podpořit trpící a došlo vám, co jste způsobili, číslo sbírky je rovněž uvedeno na  http://www.tourdefranz.cz/