Tříkrálový ospělovský den a noc pouti (145 den) k vydání „Konopného bestselleru“ Ganja Academy na You Tube na sv. Jezulátko pravého slova (pravoslowie) dne 6. Ledna 2016, přes odvalený šutr slunovratu dne 21. Března 2016 na sv. Jidáše European Cannabis Church na You Tube „Konopí mění fyzikální zákony“ až za letnice ke sv. Bastile dne 14. Července 2016 na You Tube Open Royal Academy „Konopí je lék“ a Cannabis is The Cure na You Tube na sv. Šavla 11. Září 2016 „Cannabis bestseller“ Námět a scénář: Ospelov.eu a Cannabis-Besseller.eu. Producent? Souhrnně: Právo OSN a Evropy je občanům Evropské unie garantováno od přijetí Úmluvy OSN o drogách do legislativy ČeskosLovenska před 50 roky.Slovenská a Česká republika po vstupu do EU od 1. 5. 2004 a 20. 5. 2004 vědomě zapírá právo OSN, Evropy a Evropské unie ve věci konopí a šíří vědomě poplašné zprávy o zákazu pokusnického pěstování a výroby produktů  konopí bez povolení až do 1. 4. 2013, resp. do 1. 1. 2014 (Slovensko dosud, viz notifikace léčivého kanabinoidu CBD, THC a oleje z konopného semene v databázi TRIS) s Agenturou ve smyslu OSN práva? (Celní správa?). Teprve od 1.4,2013 de facto od 1. 1. 2014 de iure od 1. 4. 2014 v České republice (na Slovensku dosud) bez notifikace u Evropské komise monopolizace pěstování a výroby konopného květu u Agentury (SUKL) a monopolizace odrůd konopí u pokusnického pěstování a výroby a distribuce konopných produktů u MZ (vyhláška) povoleno pěstování konopí k zahradnickým účelům bez Agentury??? 

 


Studie European Cannabis Church a Open Royal Academy (Europe) č. 09-04/1980/20-05/2004/01-04/2013/ 06-01/2016/33/77-007. Právní zástupce a překlad:  Cannabis is The Cure,z,s., http://www.europolice.eu/

Nález Ústavního soudu ČR

sp. zn. II. ÚS 2142/11

ze dne 8. 8. 2013

Z principu presumpce neviny (§ 2 odst. 2 trestního řádu) kromě pravidla, podle něhož musí být obviněnému vina prokázána, plyne rovněž pravidlo in dubio pro reo, dle kterého, není-li v důkazním řízení dosaženo praktické jistoty o existenci relevantních skutkových okolností, tj. jsou-li přítomny v daném kontextu důvodné pochybnosti, je nutno rozhodnout ve prospěch obviněného. Pokud obecné soudy nedostály požadavkům plynoucím ze zásady in dubio pro reo porušily základní právo stěžovatele na presumpci neviny dle ustanovení čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Blíže k vědomému popírání judikatury a mezinárodních úmluv uveďme vědomě mylná a vědomě neodůvodněná rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu ČR k porušení práva OSN, Evropy a EU ve věci léčby, vzdělávání a výzkumu konopí Cannabis is The Cure a prodeje semen a pomůcek k pěstitelství konopí Growshopem na http://echr-coe-int.blogspot.com/

 

 

Úvodem

Konopí – Cannabis sativa L, sp. AZ (dle názvu odrůdy konopí), viz studie Národní agentury pro zemědělský výzkum (projekt reg. č. EP 6457) uvedená na http://artlanguagefactory.blogspot.com/, vizualizace studie zajistila Společnost pro sociální ekologii Art Langauage Factory, o.s.., zakladatel Edukativní konopné kliniky a člen asociace Open Royal Academy a European Cannabis Church) Podrobněji k tomuto viz soudně znalecká vyjádření a studie znalců Univerzity Palackého v Olomouci a Hebrejské univerzity v Jeruzalémě z let 2009 – 2015 na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ a dále též Open Royal Academy na http://respekt-blog.blogspot.com/ a především

Pojmosloví cannabis a jeho produktů

V mezinárodním pojmosloví se pro produkt rostliny konopí označující kvetoucí nebo plodonosné (semena) vrcholíky rostliny konopí používá pojem cannabis herba.

Produktem cannabis herba (samičí) odrůdy konopí, který zpravidla tvoří 1 – 3/5 objemu cannabis herba se nazývá  cannabis flos. Je –li samičí květ konopí s vyšším obsahem kanabinoidu THC, je tento květ nazýván zlidověle tzv. marihuanou, ganjou, skankem apod. Průměr obsahu omamného léčivého kanabinoidu THC v cannabis flos na černém trhu v ČR je cca 15% THC, dle výročních zpráv vlády ČR.

Z cannabis herba (cannabis flos) se vyrábí další produkty, např. tzv. hašiš vyloučením pryskyřic s obsahem kanabinoidu THC, extrakt - výtažek (cannabis resina), tinktura (cannabis tinctura) a další konopné drogy – léčiva - produkty jako je např. cannabis unguentum.

Podle práva OSN a EU platí, že při povolení výroby cannabis herba členskou zemí EU, musí jít o konopí s obsahem do 0,2% THC v cannabis herba, a to pouze při produkci k účelům zahradnickým a při pěstování konopí na semena a vlákna, jinak musí býti dle práva EU a OSN zřízena Agentura.

Cannabis herba, cannabis resina a cannabis tinctura, viz rozhodnutí SUKLu ze dne 22. 3. 2010 č. j. SIKL 35726/2010 uvedené na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/  v bodu 7. 

 

 

Vůči danému mezinárodnímu právu klíčová neodůvodněná rozhodnutí

·         Evropského soudu pro lidská práva č.j. 66981/12, č.j. 1332/13/ č.j. 79490/13, č.j. 20049/14, č.j.41264/14, č.j. 47921/2014 a č.j. 57969/2015, viz http://echr-coe-int.blogspot.com/
·         Evropské komise (CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930, viz http://court-european.blogspot.com/
·         Ústavního soudu č. j. II. ÚS 664/12, č. j. IV. ÚS 4859/12, č. j. II.ÚS 1311/13, č.j. III. ÚS 34/13, č.j.  II. ÚS 289/14, č.j. I. ÚS 2431/15 na http://nalus.usoud.cz/ viz http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/
·         Nejvyššího soudu ze dne 21. 06. 2006 (3 Tdo 687/2006) o tom, že konopí není prekurzor a jeho pěstování není samo o sobě výrobou drog
·         Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2008 (Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) o netrestnosti léčby konopím s obsahem nad 0,3 % THC
·         Nejvyššího soudu 27. 10. 2011 č.j. 8 Tdo 1231 /2011 o tom, že konopí je prekurzor a není potřeba předat předběžné otázky SDEU, protože odkazované úmluvy a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování EU a judikatura NS, ÚS a SDEU není vztažná k danému skutku
·         Nejvyššího soudu ze dne 10.12.2014 č.j. 6 Tdo 1493/2014 o tom, že není potřeba předat předběžné otázky SDEU, byť byly položeny advokátem, v souladu s článkem 267 SFEU
·         Nejvyššího soudu ze dne 20.5.201, č.j. 11 Tdo 181/2015 o tom, že není potřeba předat předběžné otázky SDEU a odkazovaná judikatura NS, ÚS a SDEU není vztažná k danému skutkuJednotná Úmluva o omamných látkách z roku 1961

Preambule (cíl)
Strany, vedeny starostí o fyzické a morální zdraví lidstva, uznávajíce, že lékařské použití omamných látek je i nadále nezbytné pro ulehčení bolestí, a že je nutné podniknout potřebná opatření k zajištění omamných látek k těmto účelům, konstatujíce, že toxikomanie (používání omamných látek) je pohromou pro jednotlivce a je hospodářským a sociálním nebezpečím pro lidstvo, vědomy si své úlohy předcházet této pohromě a bojovat proti ní, vědomy si toho, že mají-li být opatření, učiněná proti zneužívání omamných látek účinná, musí být koordinována a všeobecná, …


Čl. 1
Definice
b) Výraz "konopí" označuje kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny konopí (s výjimkou zrn a listů, které nemají vrcholíky), z něhož pryskyřice nebyla vyloučena, bez ohledu na jeho použití.
c) Výraz "rostlina konopí" označuje každou rostlinu z čeledi Cannabis.
d) Výraz "konopná pryskyřice" označuje oddělenou, surovou nebo čištěnou pryskyřici získanou z rostliny konopí.
i) Výraz "pěstování" označuje pěstování opiového máku, keře koka a rostliny konopí.
j) Výraz "omamná látka" označuje každou látku seznamu I a II, bez ohledu na to je-li přírodní nebo syntetická.
l) Výraz "nedovolený obchod" znamená pěstování nebo jakýkoliv obchod s omamnými látkami, jenž je v rozporu s cíli této Úmluvy.
n) Výraz "výroba" označuje všechny procesy, kromě produkce, jež umožňují získání omamných látek a zahrnuje rovněž čištění a přeměnu těchto látek v jiné drogy.
t) Výraz "produkce" znamená proces, který spočívá v získávání opia, listů koka, konopí a konopné pryskyřice z rostlin, které tyto plody obsahují.


Čl. 22
Zvláštní ustanovení o pěstování
(1) Jestliže je v zemi nebo na území některé Strany situace taková, že zákaz pěstování opiového máku, keře koka nebo rostliny konopí je, podle jejího názoru, nejvhodnějším opatřením pro ochranu veřejného zdraví a prospěch a pro zabránění tomu, aby omamné látky byly používány k nedovolenému obchodu, příslušná Strana zakáže jejich pěstování.
(2) Strana zakazující pěstování opiového máku nebo rostliny konopí učiní vhodná opatření k zabavení všech nedovoleně vypěstovaných rostlin a k jejich zničení, s výjimkou malého množství, které Strana potřebuje pro vědecké a výzkumné účely.


Čl. 23
Státní agentury pro opium (konopí)
(1) Každá Strana, která povoluje pěstování opiového máku za účelem výroby opia, založí, jestliže tak ještě neučinila, a bude udržovat jednu nebo více státních agentur (označených v dalším textu jako "agentury") pověřených výkonem funkcí stanovených v tomto článku.


Čl. 28
Kontrola konopí
(1) Jestliže Strana povolí pěstování rostliny konopí k výrobě konopí nebo konopné pryskyřice, uplatní systém kontroly uvedený v článku 23 pojednávajícím o kontrole opiového máku.
(2) Tato Úmluva se nevztahuje na pěstování rostliny konopí výlučně k průmyslovým účelům (vlákna a semena) nebo pro účely zahradnické.
(3) Strany přijmou opatření, která mohou být potřebná pro to, aby se zabránilo zneužití listů rostliny konopí nebo nedovolenému obchodu s těmito listy.


Čl. 29
Výroba
(1) Strany budou požadovat, aby výroba omamných látek byla prováděna na základě povolení (licence) s výjimkou těch případů, kdy je tato výroba prováděna jedním nebo několika státními podniky.
Evropská unie
(konopí k výzkumu, léčbě a programům harm reduction a odrůdám rostlin)

1.   Rozhodnutí Europarlamentu ze dne 7.12. 2004 č.j. A6-0067/2004 schvalující podporovat výzkum, léčbu a harm reduction programy uživatelů omamných látek a jejich zavedení do národních politik členských zemí

2.   Povinnost soudů členské země EU položit stranami sporu žádanou předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU ve věci výkladu práva EU je dána čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Doplňující zdroj: Nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009.ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012 potvrdily, že nepoložení předběžné otázky soudem je porušením práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces. 


Připomeňme Evropské komisi neoznámené změny výroby konopí (cannabis herba) a konopné pryskyřice (cannabis resina, tzn. § 15 písm e) ZoNL) dle povinnosti Směrnice 98/34/ES:
·         § 29 ZoNL od 20. 5. 2004 (pěstování konopí k účelům pokusnickým a průmyslovým bez povolení do 100m2/osobu, anebo s registrací na Celní správě novelizací ZoNL předpisem č. 362/2004 Sb. (100m2 a výše je ale povoleno pěstování pouze těch odrůd konopí, které mají v cannabis herba do 0,2% THC)
·         § 8 ZoNL od 1. 5. 2009 (vydávání povolení k výrobě konopí a jeho produktů) novelizací ZoNL předpisem č. 141/2009 Sb., uvedeny pravidla na vydání povolení
·         §§ 24 odst. 1 písm a), 24a), 24b) (pěstování konopí na cannabis flos nad 0,3% THC s licencí a s výjimkami při pěstování Cannabis sativa L. na různé produkty), § 15 písm e) (výroba cannabis resina) a § 5, odst. 5 (výroba různých produktů Cannabis sativa L. a cannabis herba s limitem pouze do 0,3% THC, do 1. 4. 2013 neomezeno, bez limitu) ZoNL předpisem č. 50/2013 Sb.

Připomeňme důsledky Evropské komisi neoznámené změny dle Směrnice 98/34/ES:
·         Soudní dvůr EU: č. j. C -194/ 94 a C-390/99.
·         Soudní dvůr EU důsledky porušení notifikace z povinnosti dle Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č. j. C‑267/03 a C-20/05.

Připomeňme notifikace ZoNL pouze k výrobě konopí (cannabis herba) na produkt cannabis flos a povolení pěstování konopí k účelům zahradnickým na území ČR s platností až od 1. 4. 2014:
·         č. 2012/329/CZ Novelizace §5, odst. 5 (účel pokusnický nahrazen zahradnickým) a § 8 zákona o návykových látkách zákonem č. 273/2013, oznámeno 21. 5. 2012, schváleno EK dne 22. 8. 2012, viz databáze TRIS
·         č. 2013/0288/CZ Vyhláška č. 221/2013 Sb. (monopolizace 3 vysoce omamných holandských genetik konopí fy Bedrocan téměř bez CBD s obsahy 19%, 16%, 12% THC  a 1 produktu z konopí fy Bedrocan s vyrovnaným poměrem CBD a THC cca 7%) oznámená Evropské komisi dne 30. 5. 2013 s žádostí ČR o přijetí oznámení v naléhavém režimu pro katastrofy najdete v databázi TRIS ZDE   Podáno EK dne 30. 5. 2013. Schváleno dne 19. 6. 2013. Zdůvodnění naléhavého režimu (viz bod 12): Podstatou naléhavosti je skutečnost, že novelu zákonů je nutné urychleně "uvést v život" mimo jiné i tímto předkládaným návrhem vyhlášky tak, aby certifikované lékárny mohly léčebné přípravky s obsahem konopí připravovat a podstatně omezit nelegální prodej těchto přípravků. Každý další odklad ohrožuje zdraví pacientů, kteří si pořizují nelegálně připravované přípravky s neuvedeným a hlavně neznámým množstvím obsahu konopí. Tato situace podporuje nelegální pěstování a obchod s konopím, který se váže na další kriminální činnosti spojené s organizovaným zločinem.  Fakta: Spotřeba cannabis flos skrze zdravotnický systém (lékárnu) v celé ČR do 1. 1. 2016 byla cca 1 roční dávka jednoho nemocného občana dle limitu novelizované konopné vyhlášky č. 236/2015 Sb.
·         Notifikace č. 2015/225/CZ Novelizace vyhlášky č. 221/2013 Sb. vyhláškou č. 236/2015 Sb. oznámenou Evropské komisi dne 29. 4. 2015 a schválené dne 30. 7. 2015 najdete v databázi TRIS ZDE Hlavní obsah novelizace dle ČR (bod 8) Návrh novely obsahuje tyto úpravy stávající vyhlášky:- navýšení množstevního omezení konopí pro léčebné použití, - zrušení omezení v určení cesty podání, - upřesnění povinných náležitostí receptu na léčebné konopí,  - doplnění povinnosti označit léčebné konopí jakožto surovinu, - nové vymezení druhů a typů konopí pro léčebné použití, - rozšíření odborností předepisujících lékařů a indikací. Stručná formulace zdůvodnění novelizace (bod 9)  Důvodem pro vypracování návrhu vyhlášky je skutečnost, že nebyl doposud zcela naplněn záměr zajistit skutečné zavedení léčebného konopí do praxe, neboť léčebné konopí je pro české pacienty obtížně dostupné či dokonce nedostupné…

Připomeňme důsledky porušení práva EU: Dojde –li k porušení práva EU, musí dojít k určení náhrady škody. Rozhodnutí Soudního dvora EU č.j. C-224/01 (Köbler)  


3.   Metodika měření obsahu THC v konopí: Od roku 1999 platná a v roce 2009 novelizovaná metodika zjištění obsahu THC v konopí, zda je či není konopí omamné a má či nemá limit omamné látky do 0,2% THC v cannabis herba  -  příloha č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009, viz http://eu-commission.blogspot.com/  

Připomeňme k porušení práva OSN a EU, že se může v ČR (s výjimkou) pěstovat cannabis sativa L nad 0,3% THC: 
Judikát nejvyššího soudu dne 21. 06. 2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 pěstování rostliny konopí s obsahem nad 0, 3 % THC v Cannabis sativa L., cannabis herba nebo cannabis flos není samo o sobě výrobou drog (produkce), neboť konopí (není prekurzor) a je již samo o sobě omamnou látkou (a může se v souladu s úmluvami OSN pěstovat …např. na cannabis herba nebo flos???).

Připomeňme, že není zřejmé, kterému úřadu zapsat a který úřad vydává certifikáty uznaných odrůd konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny Cannabis sativa L. anebo od 1.1.2010 do 5.1.2012 z celé rostliny konopí včetně kořene, nebo alespoň v cannabis herba, když dle práva EU mohou být uznány toliko odrůdy do 0,2 % THC v cannabis herba.

Připomeňme pojmosloví cannabis a jeho produktů v ZoNL, TZ, MZ a EU:
ZoNL
Omezení dle § 24 ZoNL do 0, 3% kanabinoidu THC
·         definice Cannabis sativa L dle § 2 písm. d) ZoNL: nadzemní část rostliny včetně vrcholíků
·         definice cannabis herba dle § 2 písm. d) ZoNL: kvetoucí nebo plodonosný vrcholík do 0, 3% THC

Trestní zákoník
Omezení dle § 24 ZoNL do 0, 3% kanabinoidu THC

·         definice Cannabis sativa L. dle § 289, odst. 3 TZ od 1. 1. 2010 do 5. 1. 2012: celá rostlina včetně kořeně (vyhláška č. 455/2009 Sb., příloha 1. A.1.)
·         definice Cannabis sativa L. v § 289, odst. 3 TZ od 5. 1. 2012: cannabis herba zbavená stonku, větviček a semen (novelizace vyhlášky č. 455/2009 Sb. vyhláškou č. 3/2012 Sb., příloha 1. A. 1.)
MZ ČR
S omezením %  kanabinoidu THC dle konopné vyhlášky
·         definice dle vyhlášky č. 221/2013 Sb.: samičí cannabis flos s obsahem kanabinoidu CBD 7,5% a kanabinoidu THC 6% a dále s obsahem méně než 1% kanabinoidu CBD a 12,16 a 19% kanabinoidu THC. Specifikace cannabis flos: usušené samičí květenství.
·         definice dle vyhlášky č. 236/2015 Sb: samičí cannabis flos s obsahem kanabinoidu CBD od 0,1% -19,0% a kanabinoidu THC od 0,3% -21,0% THC. Specifikace cannabis flos: Celá nebo nařezaná usušená vrcholičnatá květenství tmavě zelené, šedozelené až hnědozelené barvy složená do hustých klasů. Drobné květy jsou obaleny listeny, porostlými z horní strany žláznatými chlupy. Faktický obsah kanabinoidu CBD a THC  se nesmí odchýlit o více než ±20 % pěstitelem uváděné hodnoty.

EU
Povoleno pěstovat Cannabis sativa L. s obsahem do 0,2% THC v cannabis herba, viz příloha č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009, viz http://eu-commission.blogspot.com/

EU a OSN a ČR
Analytické laboratorní měření definovaného vzorku konopí na kvantitativní obsah THC probíhá přibližně stejně jak u práva OSN, tak u práva EU a práva ČR. Klíčovým rozdílem je ale vždy definičně určený vzorek konopí k měření dle práva OSN, dle práva EU a dle práva ČR.
Připomeňme: Ústavní soud ČR dne 23. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013 pod sp. zn. Pl. ÚS 13/12 s odkazem na porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod zrušil vládní nařízení č. 467/2009 Sb., které určovalo tzv. větší než malé množství pro účely § 289 odst. 2 trestního zákoníku! Nepovšimnuto (záměrně?) zůstalo ustanovení § 289 odst. 3 a novelizované vládní nařízení č.3/2012 Sb. s přílohou č. 1. A. 1., které od 5. 1. 2012 definovalo nově konopí způsobem, který je v rozporu se všemi třemi definicemi dle ZoNL i evropskou právní normou. Do 5.2.2012 byla v příloze č. 1.A.1. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. definice legálního konopí uvedena jako „celý objem (hmotnost) rostliny Cannabis“, který nepřekročí 0,3% THC v tomto objemu, měření obsahu THC mělo tedy býti i včetně kořene. Jak je doloženo na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/ v bodu 5, policie uvedla, že ji legislativní změny v této oblasti nezajímají a nemusí se jimi řídit.


4.   ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA o genetikách rostlin věc  C‑59/11 (třetího senátu) 12. července 2012 „Zemědělství – Směrnice 98/95/ES, 2002/53/ES, 2002/55/ES a 2009/145/ES – Platnost – Zelenina – Prodej semen zeleninových odrůd, které nejsou obsaženy ve společném katalogu odrůd druhů zeleniny, na tuzemském trhu – Nedodržení vnitrostátního režimu pro předchozí povolování uvádění na trh – Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství – Zásada proporcionality – Svoboda podnikání – Volný pohyb zboží – Rovné zacházení“ ve věci C‑59/11, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Cour d’appel de Nancy (Francie) ze dne 4. února 2011, došlým Soudnímu dvoru dne 9. února 2011, v řízení  Association Kokopelli proti Graines Baumaux SAS http://konopijelek.blogspot.cz/2013/03/rozsudek-sdeu-ohledne-svobody-prodeje_6037.html 

Připomeňme: Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) o netrestnosti léčby konopím s obsahem nad 0,3 % kanabinoidu THC

5.   ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA o netrestnosti léčby a výzkumu konopí věc C-137/09 Marc Michel Josemans v. Burgemeester van Maastricht (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State) „Volný pohyb služeb — Volný pohyb zboží — Zásada zákazu diskriminace — Opatření místního orgánu veřejné moci, které vyhrazuje přístup do coffee shopů nizozemským státním příslušníkům — Uvádění na trh tzv. ,měkkých‘ drog — Prodej nealkoholických nápojů a potravin — Cíl spočívající v boji proti drogové turistice a obtěžujícím jevům, které s sebou přináší — Veřejný pořádek — Ochrana veřejného zdraví — Soudržnost — Proporcionalita“

Stručně: „Provozovatel coffee shopu se v rámci své činnosti spočívající v prodeji omamných látek, které nejsou součástí oběhu, který je pod přísným dohledem příslušných orgánů, jsou-li používány pro lékařské nebo vědecké účely, nemůže dovolávat“ základních svobod práva EU proti vnitrostátnímu předpisu, který jeho činnost (zcela) omezuje (bod 54 rozsudku).

Soudní dvůr vychází ze základního vymezení, že „jelikož je škodlivost omamných látek, včetně omamných látek z konopí, jako je marihuana, obecně uznána, je jejich prodej zakázán[1] ve všech členských státech, s výjimkou přísně kontrolovaného obchodu, kdy jsou používány pro lékařské a vědecké účely (bod 36 rozsudku).

Následně Soudní dvůr situuje uvedené základní vymezení do mezinárodněprávního kontextu: „Tato právní situace je v souladu s jednotlivými mezinárodními instrumenty […], jako jsou Jednotná úmluva Organizace spojených národů o omamných látkách, uzavřená v New Yorku dne 30. března 1961 […]. V preambuli Jednotné úmluvy smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti předcházet drogové závislosti a bojovat s ní, a přitom uznávají, že lékařské využití omamných látek je i nadále nezbytné ke zmírnění bolesti a že musí být přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby byly omamné látky k tomuto účelu k dispozici. Podle článku 4 této Úmluvy smluvní strany přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby omezily produkci, výrobu, vývoz, dovoz, distribuci, obchod, použití a přechovávání omamných látek výlučně [na případy, kdy k nim dochází] pro lékařské a vědecké účely(body 37 a 38 rozsudku).

Závěry: Vymezení a regulace konopí pro lékařské nebo výzkumné účely na straně jedné a jeho použití pro jiné účely na straně druhé je zcela v souladu s mezinárodními závazky. Omamné konopí pro jiné než pro lékařské nebo vědecké účely není obchodovatelným zbožím. V takovém případě je nutné s ohledem na mezinárodní závazky účinně zabránit a případně sankcionovat nakládání s těmito látky. A contrario omamné látky (konopí) pro lékařské nebo vědecké účely je právem EU uznaným obchodovatelným zbožím. Práva EU se lze v takovém případě dovolávat. Z tohoto důvodu je třeba dle směrnice 98/34 ES zohlednit situace, které by mohly vytvářet neodůvodněná omezení přeshraničního obchodu s omamnými látky pro lékařské nebo vědecké účely[2].


Poznámky:

[1] K porozumění nutno dodat, že prodej konopí coffe shopy v Nizozemsku není právně legalizován, nýbrž pouze tolerován.
[2] Viz § 29, § 8 a § odst. 5 ZoNL, které de iure umožňují (de facto však dodnes neumožňují) od 1. 5. 2009 dle § 8 ZoNL neoznámenou novelizací č. 141/2009 Sb. získat povolení k výrobě konopí i osobám usazeným v jiných členských státech (od 20.5 2004 do 1. 4. 2013 nebylo nutné mít povolení k účelům pokusnickým, od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013 byl limit k výrobě k účelům pokusnickým a průmyslovým změněn na obsah do 0,3% THC, viz neoznámená novelizace předpisem č. 50/2013 Sb.)
Zákon o návykových látkách

§ 2 písmeno d)
Pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí konopím kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík. Komentář: tzn., že konopí je cannabis herba  a Cannabis sativa L. (bez kořene).

Pěstování a výroba

§ 29 ZoNL – pěstování konopí k účelům pokusnickým a průmyslovým bez povolení, anebo s registrací Celní správou
Hlášení pěstování odrůd konopí (uznaných odrůd s limitem do 0, 2% THC v cannabis herba) je až od pěstitební plochy 100 m2/osobu, do 100 m2 jsou povoleny odrůdy konopí s limitem do 0,3% THC:
„Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování…“

§ 5 odst. 5 ZoNL – výroba a distribuce konopných produktů k účelům pokusnickým a průmyslovým z rostlin konopí pěstovaných bez povolení, anebo s registrací Celní správou
Povolení k zacházení nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely“.

§ 5 odst. 5 ZoNL v období mezi 1. 4.2013 – 31. 12. 2013:
Povolení k zacházení nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí, které může obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely“.


§ 5 odst. 5 ZoNL v období od 1. 1.2014:
„Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.“
Zákazy pěstování určitých odrůd konopí a produkce konopné pryskyřice s THC od vstupu do EU a zavedení konopného oleje a kanabinoidu THC (Dronabinol) do lékopisu a jeho přílohy u SUKLu v roce 2009 a v roce 2011 kanabinoidu CBD (Sativex)


§ 24 odst. 1 písm. a) ZoNL
Jak opakovaně uvádělo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve svých rozhodnutích od 1. 5. 2004 do 1. 4. 2013: povolení pěstovat konopí s obsahem nad 0,3% THC český právní řád nezná a nemůže tedy býti ze strany MZ ČR vydáno, což je v souladu s č. 22 Jednotné úmluvy OSN o drogách z roku 1961. V době od vstupu do EU 1. 5. 2004 zní dané ustanovení následovně, kdy podtržený text  je v daném ustanovení je uveden ve znění od 1. 4. 2013 novelizací ZoNL neoznámeným předpisem č. 50/2013 Sb.

Zakazuje se
Pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, od 1.4.2013: s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona; zákaz se nevztahuje na pěstování odrůd rostliny konopí (rod Cannabis) pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti vědeckými a výzkumnými pracovišti zřízenými zákonem nebo státem vymezené v povolení k zacházení, s výjimkou pěstování na základě licence udělené podle tohoto zákona,

15 písmeno e)  ZoNL
Jak opakovaně nechce uvést Ministerstvo zdravotnictví ČR ve svých rozhodnutích od 1. 5. 2004, resp. od 1. 5. 2009 (NEOZNÁMENÁ novelizace § 8 ZoNL), resp. od 1. 4. 2013 (NEOZNÁMENÁ novelizace 15 písmeno e)  ZoNL) do 1. 1. 2016: Nelze získat povolení k výrobě konopné pryskyřice s THC, protože to český právní řád nezná a nemůže tedy býti ze strany MZ ČR vydáno, a to v důsledku znění §§ 24a) a 24b) ZoNL (vyrábět pouze na cannabis flos pro SUKL). V době od vstupu do EU 1. 5. 2004 do 1. 4. 2013 zní dané ustanovení následovně, kdy podtržený text  v daném ustanovení je uveden ve znění od 1. 4. 2013 novelizací ZoNL neoznámeným předpisem č. 50/2013 Sb.Zakazuje se
Získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis), od 1. 4. 2013: čímž není dotčeno získávání takových látek pro léčebné použití nebo vědecké účely za podmínek stanovených tímto zákonem a zákonem o léčivech,