Citace z knihy nazývané Biblí, která obsahuje téze, které jsou předmětem podání a tak i podezření ze spáchání uvedených trestných činů a jejich šíření jak slovem tak skutkem při liturgiích, mších a náboženských svátcích

K  výše uvedenému se domnívám a zdůrazňuji, že protizákonné jednání je možno spatřovat na šíření a propagaci Bible, kde se mimo jiné vybízí
-     k  fanatickému pronásledování jinak smýšlejících osob
-     k  zabíjení lidí pracujících v  neděli
-     k  vraždění všech, kteří nenásledují víru v  jediného boha „Hospodina“ a chtějí věřit v  jiné bohy
-     k  nesnášenlivosti mezi národy, etnickými a náboženskými skupinami
-     k  lynčování lidí, kteří vyznávají jinou víru
-     k  potrestání neposlušných dětí smrtí, čili k  vybízení a vytváření fanatických sekt
-     k  nerespektování základních humanistických principů, ke kterým jsme zavázáni Všeobecnou deklarací lidských práv
-     k  vraždění za manželskou nevěru
-     k  homofobii a nesnášenlivosti vůči gayům ,lesbičkám
-     k  sebezohavování – usekávání rukou a vypichování očí
-     k  gendrové nesnášenlivosti, znerovnoprávnění žen
-     k  porušování Genevské smlouvy o zajatcích
-     k  podpoře otrokářství a nelegálnímu obchodu s  lidmi
-     k  cílenému vraždění dětí a civilistů ve válečných konfliktech.
 

Na začátku knihy příkaz, aby nikdo nepochyboval o slovech v ní napsaných a to po věky věkův:
Viz:
Žalmy 19
      8: Hospodinův zákon je dokonalý
Izajáš 40
      8: Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále navěky.
Exodus 20
      3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne
Zde konkrétní výzva k zabíjení lidí pracujících v neděli:
Exodus 31
      15: Šest dni bude pracovat, ale sedmého dne bude slavit odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.
Zde je konkrétní výzva k lynčování jinověrců, genocidě, nenávisti vůči osobám:
Deuteronomium 13
      13: Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil,
      14: že, z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďte sloužit jiným bohům,“které jste neznali,
      15: budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat, bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala,
      16: úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno co je v něm, i jeho dobytek
Deuteronomium 17
      7: Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové,
      8: některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země,
      9: nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt
      10: Musíš ho zabít.
Zde je konkrétní výzva k podpoře otrokářství:
Leviticus 25
      44: Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás, z nich si budete kupovat otroka a otrokyni.