Ministerstvo kultury ČR: žádost o vydání informace/stanoviska dne 21.2.a 23.2. 2016 v 176 den pouti velekněze (Podatelna MK: 22.2.2016 uvedla Potvrzení doručení Vašeho podání má č.j. MKCR0C0J7V9R a dodatku dne 23.2.2016 č.j. MKCR0C0J89S1)


Žádost o informace ze dne 20.4.2016 k rozhodnutí na stížnost na nevydání informací najdete ZDE

Stížnost na nevydání informací/stanoviska ze dne 10.3.2016 a vyjádření  ředitelky odboru cirkví MK ČR ze dne 11.3.2016 najdete ZDE

 

 Nález  


Ústavního soudu ČR


sp. zn. II. ÚS 2142/11


ze dne 8. 8. 2013


Z principu presumpce neviny (§ 2 odst. 2 trestního řádu) kromě pravidla, podle něhož musí být obviněnému vina prokázána, plyne rovněž pravidlo in dubio pro reo, dle kterého, není-li v důkazním řízení dosaženo praktické jistoty o existenci relevantních skutkových okolností, tj. jsou-li přítomny v daném kontextu důvodné pochybnosti, je nutno rozhodnout ve prospěch obviněného. Pokud obecné soudy nedostály požadavkům plynoucím ze zásady in dubio pro reo porušily základní právo stěžovatele na presumpci neviny dle ustanovení čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.Podání žádosti a dodatku 
Ministerstvu kultury 

Cannabis is The Cure, z, s, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc
 

Ministerstvo kultury ČR

Věc: žádost o vydání informace/stanoviska

Obracíme se na vás jako právní zástupce Konopné církve. Přestože máme ke stávající verzi stanov (http://www.konopnacirkev.cz/ - ústava) určité výhrady, musíme reagovat na výroky ředitelky odboru církví MČR

I.             kontext
Dne 3. února 2016 ředitelka odboru církví ke stanovám uvedla a zvýraznila. Citujme: „… § 3 písm. a) definuje církev a náboženskou společnost takto: Církví a náboženskou společností se rozumí „dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování, duchovní služby a případně obecně prospěšné činnosti“ …Vzhledem k popisu činnosti Konopné církve ve Vámi předložených stanovách je však zřejmé, že tato organizace, i přes její název, nespadá pod charakteristiku církve a náboženské společnosti.

I.             Žádost o informace/stanovisko
Protože se nedomníváme, že zvýrazněné popisy skutečností absentují ve stanovách, sdělte, které podtržené popisy jednání jsou určeny nějakým/jakým zákonně definovaným způsobem? Tzn. náboženské obřady, bohoslužby, duchovní služby atd. Uveďte č. zákona a konkrétní ustanovení.


II.           kontext
Dále paní ředitelka 3. února 2016 uvedla a zvýraznila: S ohledem na nezákonnost propagace, pěstování či jiného nakládaní s konopím, s výjimkou tzv. konopí technického, Vás však upozorňujeme na skutečnost, že jak zákon o církvích a náboženských společnostech, tak občanský zákoník nedovolují založení a vznik právnické osoby, jejímž účelem je porušování práva, viz níže. § 5 zákona č. 3/2002 Sb. - Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností: Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména pokud
a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,
b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,
c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,
d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,
e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání4), nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo
f) je její učení utajováno vcelku nebo v některých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské společnosti působící mimo území České republiky.
§ 145 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.:
Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva ….


II. Žádost o informace/stanovisko

Protože se nedomníváme, že zvýrazněné popisy skutečností Konopná církev naplňuje ve stanovách a žádné technické konopí žádný zákon nezná, sdělte, které konkrétní skutečnosti ze stanov vedly k MK k sdělení takých to závažných – dle nás zcela nesmyslných - obvinění. Jak by snad mohl církev vedená jedním z nejzkušenějších odborníků v cannabisterapii v Evropě (Dušan Dvořák, MMCA, viz http://dusandvorak.blogspot.com/ ) ohrožovat veřejné zdraví, když konopí je bylina s neexistujícími, resp. bagatelními riziky pro dospělého člověka, viz doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc. dne 13. 3. 2015 v bodě 2 na  http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ a naopak Česká republika jedná vůči občanům jako zločinecká teroristická organizace, viz stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva na http://echr-coe-int.blogspot.com/ nebo v češtině v archivu zločinu justice a exekutivy na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/
Naopak vám můžeme doložit z tzv. bible řadu citátů vybízejících k násilí, byť nikoliv tolik jako jiné MK registrované nekřesťanské církve založené na tzv. koránu nebo tzv. tanachu, kde je zabíjení druhých považováno div ne za čest.
Žalmy 19
      8: Hospodinův zákon je dokonalý
Izajáš 40
      8: Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stále navěky.
Exodus 20
      3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne
Zde konkrétní výzva k zabíjení lidí pracujících v neděli:
Exodus 31
      15: Šest dni bude pracovat, ale sedmého dne bude slavit odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.
Zde je konkrétní výzva k lynčování jinověrců, genocidě, nenávisti vůči osobám:
Deuteronomium 13
      13: Kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, aby ses v něm usadil,
      14: že, z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďte sloužit jiným bohům,“ které jste neznali,
      15: budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat, bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala,
      16: úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno co je v něm, i jeho dobytek
Deuteronomium 17
      7: Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům,“ které jsi neznal ty ani tvoji otcové,
      8: některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země,
      9: nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt
      10: Musíš ho zabít.
Zde je konkrétní výzva k podpoře otrokářství:
Leviticus 25
      44: Otrok a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z pronárodů okolo vás, z nich si budete kupovat otroka a otrokyni.

Děkujeme

Dne 21. 2. 2016                           Mgr. Ivan Chalaš, MCA, místopředsedaCannabis is The Cure, z, s, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 OlomoucMinisterstvo kultury ČR

Věc: žádost o vydání informace/stanoviska


Posíláme ještě podklady k Rastafariánské církvi, která je uznávánaDěkujeme

Dne 23. 2. 2016                           Mgr. Ivan Chalaš, MCA, místopředseda