Císař nemá šaty! Je nahý! Konopná apatyka královny konoběžky první

Obžaloba staví na jediném faktu, a totiž, že jsme nám a společnosti vysoce prospěšnou činnost chráněnou trestním zákoníkem a zákonem o zdraví lidu, kdy zhoršení zdravotního stavu po zásahu policie můžeme doložit, konali bez povolení  - licence. 

 Tedy:  


1.   Porušení práva OSN, Evropy a EU: Neexistence licence k výrobě konopných léčiv: Jak může žaloba a soud ověřit u  MZČR a SUKLu, licenci k výrobě konopných léčiv nikdo nevydává, ještě v roce 2016 je zapřeno vyrábět konopná léčiva dle § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách (ZoNL). A to i přes fakt, že konopí je jednou z nejbezpečnějších bylin na světě, což lze v případě zájmu doložit důkazy. Tím nemyslíme pěstování konopí na tzv. marihuanu pro jediného licencovaného pěstitele pro tendr SUKLu prodávanou v lékárně v krabice po 5 -10 gramech v ceně měsíční terapie dle limitu vyhlášky 236/2015 Sb. přes 50 tisíc Kč/měsíčně, když ten český humus odrůdy Bedrocan plné THC tak akorát ke kachkardii nechcete a chcete trochu kvalitní konopí. Čili naprostý výsměch občanům, vědě, státnímu rozpočtu, výsměch celé společnosti. Pokud trestní právo uvádí, „ …. kdo bez povolení, bude potrestán …….“ a povolení nikdo nevydává, je takové jednání v hrubém rozporu s čl 4, odst. 1 a 4 a čl. 7 odst. 2 a celé řady dalších čl. Listiny základních práv a svobod, protože nikdo nesmí být podroben nelidskému zacházení, navíc na základě předpisu, který byl určen k jiným účelům (viz níže judikatura, viz preambule Úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961). Jde o zjevné zneužití práva, které nepožívá právní ochrany.
 

2.    Porušení práva OSN, Evropy a EU: Netrestnost dle zákona a judikatury. Žaloba ignorovala trestní zákoník vylučující trestnost skutku dle §§ 28 a 31, odst. 1, neboť společensky prospěšného jednání a ochrany našeho zdraví nešlo doložit jinak a naše postavení (nemocní) nás k tomu zcela opravňovalo, zvláště pak při vědomí judikátu netrestnosti léčby konopím Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) a judikátu Soudního dvora EU, č.j. C‑137/09 (Josemans, bod 36)


3.    Porušení práva OSN, Evropy a EU: Neexistence zákonného předpisu. Policie nemá žádnou zákonnou normu (porušení čl. 39 LZPS, viz nález Pl. ÚS 13/12), jak poznat omamné/neomamné konopí a výsledky měření obsahu THC mohou být dle vzorku k měření stonásobně odlišně, přičemž pěstování a zpracování konopí je povoleno bez licence nenotifikovanou novelizací §  29 ZoNL od 1. 7. 2004 na ploše do 100m2/osobu, teprve nad tuto plochu se věc oznamuje Celní správě a je nutné pěstovat některou z 52 uznaných odrůd do 0,2%THC v herbě, do 100 m2 je povoleno pěstovat do 0,3%THC v celé nadzemní části rostliny dle § 2 písm d) ZoNL, takto však policie při měření nepostupuje a její výsledky jsou nepřezkoumatelné, což je porušení správního, natož trestního práva. Jak je doloženo v rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ze dne 21.4.2016 č.j. Zin 38/2016,  policie měří konopí na obsah THC v každém kraji jinak, právní kreativita policie v trestním právu je kryta v nezákonném jednání justicí a judikatura k tomuto výkladu neexistuje, viz http://nejvyssi-soud.blogspot.com/


4.    Porušení práva EU: Nevymahatelnost požadavku na držení licence.  Žádáme, aby soud řízení zastavil a požádal Nejvyšší soud položit v příloze uvedené předběžné otázky Soudnímu dvoru dle povinnosti čl. 267 Smlouvy o fungování EU (SFEU), kdy nevíme, zda řízení povedeme v angličtině nebo francouzštině a žádáme otázky položit ve všech doložených jazycích. K porušení práva EU. Zákon o léčivech a zákon o návykových látkách jsou technické předpisy k výrobě konopí jako léku. Jejich novelizace však nebyly v rozporu s povinností Směrnice 98/34 ES notifikovány - oznámeny Komisi do databáze TRIS dokonce ani novelou ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren a jsou tedy dle ustálené judikatury Soudního dvora nevymahatelné. Konkrétně pak nebylo notifikováno ustanovení §§ 15 písm e), 24, 24 a) a 24 b) ZoNL týkající se pěstování a výroby konopných léčiv, za což jsme obžalováni. Pokud by snad Nejvyšší soud v nepodání předběžných otázek odkazoval na svá předchozí vědomě mylná rozhodnutí (3x!) a vědomě mylná rozhodnutí ústavního soudu (7x!!!), že konopí je údajně prekurzor a zákon o návykových látkách a léčivech není technický předpis k výrobě konopí jako léku a proto není potřeba věc předat Soudnímu dvoru, plně odkazujeme na demaskovaný justičně exekutivní kartel tohoto státem organizovaného zločinu doložený v dovolání vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka č. j. 6 Tdo 323/2016 na  http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ a důkazy řady znalců a znaleckých ústavů na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ Jak je doloženo v odkazu MZ ČR ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA zcela explicitně vyvrátilo opakovanou vědomě právně vadnou argumentaci Nejvyššího a Ústavního soudu ČR. 


5.    Nezákonnost nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru: Nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08. 01.  2009  ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012 potvrdily, že nepoložení předběžné otázky je porušením práva na zákonného soudce a práva na spravedlivý proces a v našem případě trestu toliko na základě zákona. 


6.    Porušení práva EU – judikatura: Neoznámení novelizací technických předpisů a nevymahatelnost předpisu z toho plynoucí je doložena judikaturou SDEU C -194/ 94 a C-390/99. Soudní dvůr důsledky porušení notifikace z povinnosti Směrnice 98/34/ES aplikoval i v trestních sporech pod č.j. C‑267/03 a C-20/05. Pokud ČR tvrdí od roku 2010, že Nařízení ES o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a není tedy údajně třeba novelizace výroby konopí jako léku hlásit Komisi, citujme nález č. j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006 k Nařízení ES č. 1609/2005: … Nařízení ES „je bezprostředně aplikovatelné v právu členských států a nepředpokládá další implementaci ve vnitrostátním právu…“ bez ohledu na přírodovědný nonsens, že konopí je prekurzor, což nejen vylučují i znalecké ústavy, ale i judikatura NS dne 23.7.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a nález ÚS č.j. II. ÚS 254/08 z  18. 11. 2008, která v právní větě uvedla právnickou terminologií, že konopí není prekurzor, když řekla, … pěstování konopí není výroba drog protože konopí je již samo o sobě omamnou a psychotropní látkou, není pěstování konopí samo o sobě výrobou drog…“


7.    Důsledky nevymahatelnosti dle práva EU a náhrada škody: Nechť se soud laskavě seznámí s důsledky dnes již zcela vědomého porušení čl. 34 a 267 SFEU a judikatury Soudního dvora EU C- 34/73 Variola, C- 224/01 Köbler, C-283/81 CILFIT, C-606/10 ANAFE a stanoviskem generálního advokáta ve spojených věcech C-400/13 a C-408/13 Sanders. Odkazujeme na právní argumentaci ústavních stížností  vedoucího  výzkumu Dušana Dvořáka č.j. II. ÚS 3196/2015 a III. ÚS 396/2016 na http://constitutional-court.blogspot.com/, které byly opětovně zakázány meritorně projednat s vědomě nepravdivou argumentací, že konopí je prekurzor Předseda Ústavního soudu opakovaně odmítá za tento doložený justiční kartel kárně/trestně řešit předmětné ústavní soudce, naposledy dne 23.5.2016 č.j. SPR ÚS 294/16 a 11.5.2016 č.j. SPR ÚS 418/16, viz http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/ Viz také trestní podnět 5 nevládních organizací na státní zástupce a soudce, kteří konfiskacemi konopí způsobili zločiny dle § 149 trestního zákoníku ve čtvrtém odstavci ze dne 14.5.2016 zakazovaný opětovně (od roku 2009)  šetřit všemi složkami justice, exekutivy včetně předsedy NSZ, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/ Jak je doloženo v nadějném rozhodnutí na  http://nejvyssi-soud.blogspot.com/, předseda nejvyššího soudu dne 15.6.2016 zahájil šetření ke kárnému řízení se soudci, kteří vědomě lhali, že konopí je prekurzor, aby věc nesměl posoudit jediný zákonný soudce – Soudní dvůr. Pokud jde o spáchané zločiny justice a exekutivy konfiskacemi konopí, ty byly doloženy již 11.5.2011 justici a exekutivě soudním znalcem, viz scan originálu http://vlada-cr.blogspot.com/ Dodejme, že i zločiny proti nám jsou nepromlčitelné. 


8.    V příloze přikládáme předběžné otázky SDEU, kdy ještě nevíme, zda řízení povedeme v angličtině nebo francouzštině a žádáme je přiložit společně.Příloha:  Předběžné otázky Soudnímu dvoru EU1. Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011, že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství o prekurzorech, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a navíc konopí ani není prekurzor?

2. Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

3. Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis ke zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?  

4. Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

5. Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

6. Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejímž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?

          7. Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?          

          8. Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

          9. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?   

          10. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?

          11. Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

Les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne

1) L'article 267 paragr. 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme empêchant la Cour suprême de prendre des mesures, que la Cour suprême cite comme raison de refuser d'accorder la permission de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant l'inapplicabilité de dispositions légales de la loi 167/1998 Coll. aux substances addictives (désormais loi sur les substances addictives), basée sur la constatation de la Cour suprême de la République tchèque (réf. n° 8 TDO 1231/2011), que la loi sur les substances toxicomanogènes transpose une disposition juridique de la Communauté européenne, spécifiquement une directive communautaire, qui cependant ne doit pas être transposée.

2) Étant donné que suite à la loi 362/2004 Coll. (CZ), qui modifie la loi sur les substances addictives, le régime juridique de la culture du chanvre pour la recherche (expérimentale) et à des fins industrielles est passé de régime sous lequel la culture du chanvre n'était pas autorisée sans avis préalables aux autorités, à régime sous lequel la culture du chanvre sans avis préalable aux autorités est autorisée jusqu'à 100m2 par personne, le paragraphe 29 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement technique au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, et est-ce ainsi, considérant que cette clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en termes de procédure de règlement de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 3) La réglementation de la Commission européenne (CE) n° 1122/2009 pour la détermination des variétés de chanvre narcotique et non narcotique d'après la "Méthode communautaire pour la détermination quantitative du contenu Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre" (annexe I du règlement du 30 Novembre 2009), doit-elle être interprétée comme empêchant d'autres méthodes de déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre et de leurs effets narcotiques, au lieu d'adopter la méthode énumérée dans le règlement?
 4) L'art. 5 paragr. 5 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, alors que sa modification par la loi (CZ) 50/2013 Coll. établit un nouveau seuil de la teneur en THC à des fins de recherche (expérimentale) et pour un usage industriel, jusqu'à 0,3% la teneur en THC, et est-ce ainsi, alors que la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 5) L'art. 5 paragr. 5 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, dés lors qu'il modifie le régime juridique de la manipulation de substances addictives, du régime dans lequel les licences pour la manipulation de substances addictives pourrait ne pas être appliquées, à un régime sous lequel les licences pour la manipulation peuvent être appliquées, conformément à la loi n° 141/2009 Coll. (CZ), qui a modifiée la loi sur les substances addictives, et est-ce ainsi, considérant que cette clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 6) L'art. 9 de la directive 98/34/CE doit-il être interprété comme empêchant l'adoption d'un règlement sans délai pour des raisons urgentes, selon l'art. 7 de la directive pour la régularisation nationale, tel que le décret n° 221/2013 Coll. qui précise les conditions de prescription, la préparation, la distribution et l'utilisation d'agents pharmaceutiques préparés individuellement (CZ), qui stipule les exigences pour les propriétés médicinales du chanvre?
 7) L'art. 24a de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 parag. 11 de la directive 98/34/CE,étant donné qu'il établit l'obligation d'avoir une licence pour la culture du chanvre, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?

8) L'art. 24b de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, alors qu'il exige que tout le chanvre médicinal soit rendu à l'Institut d'Etat pour le contrôle des drogues, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?

9) L'article n° 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être considéré comme un obstacle à la réglementation nationale, telle que la loi n° 378/2007 Coll. sur les produits pharmaceutiques (CZ), loi sur les substances toxicomanogènes et le décret n° 221/2013 Coll. (CZ), puisque ces règlements définissent les exigences pour les propriétés du chanvre médicinal, qui, de facto, doit être importé des Pays-Bas, où il est cultivé pour être utilisé comme stupéfiant, et qui est manifestement moins adapté à des fins médicinales que les autres (produites à l'échelle nationale ou importées) souches de chanvre, incluant des souches de chanvre non narcotiques et des méthodes d'application non narcotiques de chanvre narcotique, qui ne sont pas autorisées pour un usage médicinal?
 10) Compte tenu des conclusions de la Cour de Justice de l'Union européenne à C-137/09 Josemans, qui déclare explicitement la recevabilité de l'utilisation de substances narcotiques, telles que le chanvre, à des fins médicales et de recherche, l'article n° 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme un obstacle à la réglementation nationale, qui ne permet que l'utilisation d'un chanvre médicalement inadapté (importé des Pays-Bas), principalement destiné à l'intoxication, et sous sanctions légales interdisant toute cultivation, recherche et utilisation de toutes autres (produites nationalement ou importées) souches de chanvre, qui seraient plus appropriées à des fins médicinales?11) L'art. 15e de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, puisqu'il modifie le régime juridique des séparations de substances obtenues à partir de chanvre, pour la recherche et à des fins médicales, d'un régime où cela n'était pas été autorisé à un régime où cela peut être autorisé, sur la base de la loi n° 50/2013 Coll. (CZ), qui modifie la loi sur les substances addictives, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?

Preliminary questions to European Court of Justice1)     Does article 267 par. 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as preventing the Supreme Court from taking action, which the Supreme Court cites as reason to refuse to grant permission to pose preliminary questions to the European Court of Justice regarding the unenforceability of legal provisions of the Act 167/1998 Coll. on Addictive Substances (Zákon o návykových látkách, henceforth Addictive Substances Act), based the on the finding of the Czech Supreme Court (ref. No. 8 Tdo 1231/2011) that the Addictive Substances Act transposes a legal provision of the European Community, specifically an EC directive, which however must not be transposed.2)     Given that following Act 362/2004 Coll (CZ), which amends the Addictive Substances Act, the legal regime of growing hemp for research (experimental) and industrial purposes has shifted from regime under which growing hemp was not allowed without prior notice to authorities to regime under which growing hemp without prior notice to authorities is allowed up to a growing area of 100m2 per person, does § 29 of the Addictive Substances Act represent a technical regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the directive 98/34/EC and is it thus, considering that this clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?3)     Does the European Commission regulation (EC) No. 1122/2009 for determining of narcotic and non-narcotic hemp varieties following the “Community method for quantitative determination of Δ9-tetrahydrocannabinol content in hemp varieties” (Annex I of the regulation from November 30, 2009), have to be interpreted as preventing other methods for determining Δ9-tetrahydrocannabinol content in hemp varieties and their narcotic effects, than the method listed in the regulation from being enacted?4)     Does art. 5 par. 5 of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC since its amendment by Act (CZ) 50/2013 Coll. establishes a new THC content threshold for research (experimental) and industrial purposes, up to 0, 3 % THC content, and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?5)     Does art. 5 par. 5 of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC since it changes the legal regime of manipulation with addictive substances from regime under which licences for manipulation with addictive substances could not applied for to a regime under which licences for manipulation can be applied for in accordance with Act No. 141/2009 Coll. (CZ), which amended the Addictive Substances Act and is it thus, considering that this clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?6)     Does art. 9 of the directive 98/34/EC have to be interpreted as preventing the passing of a regulation without delay for urgent reasons according to art. 7 of the directive for national regularization such as Decree No. 221/2013 Coll. which states the conditions for prescription, preparation, dispensing and use of individually prepared pharmaceutical agents (CZ), which states the requirements for the properties of medicinal hemp?7)     Does art. 24a of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it establishes the requirement of having a licence for growing hemp and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?

8)     Does art. 24b of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it requires that all medicinal hemp be turned in to the State Institute for Drug Control and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?9)     Does article No. 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as estopping national regulation such as Act No. 378/2007 Coll. on pharmaceuticals (CZ), Addictive Substances Act and decree No. 221/2013 Coll. (CZ), since these regulations set the requirements for the properties of medicinal hemp which de facto has to be imported from the Netherlands where it is grown for use as a narcotic and which is demonstrably less suitable for medicinal purposes than other (nationally produced or imported) strains of hemp, including non-narcotic hemp strains and non-narcotic methods of application of narcotic hemp, which are not allowed for medicinal use?10)  Considering the findings of the European Court of Justice in C-137/09 Josemans, which explicitly state the admissibility of using narcotic substances such as hemp for medical and research purposes, does article No. 34 of the Treaty on the Functioning of the European Union have to be interpreted as estopping national regulation which only allows the use of medically unsuitable hemp (imported from the Netherlands), primarily intended for intoxication and under legal sanctions prohibits all growing, research and use of other (nationally produced or imported) hemp strains, which would be more suitable for medicinal purposes?11) Does art. 15 e) of the Addictive Substances Act represent a regulation in the sense of art. 1 par. 11 of the Directive 98/34/EC as it changes the legal regime of separation substances from hemp for research and medical purposes from regime where this was not allowed to a regime when it may be allowed based on Act No. 50/2013 Coll. (CZ) which amended the Addictive Substances Act and is it thus, since the clause has not been notified to the European Commission in accordance with art. 8 and 9 of the directive 98/34/EC, unenforceable in terms of the European Court of Justice ruling concerning C-194/94 CIA Security International, point 55?